/Info
Info2024-04-15T16:44:19+00:00

(English below)

1. U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.
2. Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld: geen sportkleding of sportschoenen; geen kapotte kleding; geen onzedelijke kleding; geen petjes; geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.
3. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten die tijdens een avond aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en leeftijd.
4. Wij behouden ons het recht voor groepen groter dan 4 te weigeren.
5. Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
6. Het is ten strengste verboden in Jantjes Verjaardag drugs in de ruimste zin des woord, in bezit te hebben, te gebruiken EN/OF te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per direct een LOKAALVERBOD gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.
7. Het is ten strengste verboden wapens, in de ruimste zin des woord, in Jantjes Verjaardag in bezit te hebben.
8. Bij het binnentreden van Jantjes Verjaardag verklaart u zich akkoord met het ondergaan van een veiligheidscontrole. Toegang wordt pas verleend na deze controle.
9. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf, die verband houden met onze huisregels, moet u direct opvolgen.
10. Klachten moet u direct melden bij de bedrijfsleiding.
11. De directie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of vermissen/beschadiging van goederen.
12. Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.
13. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna- bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang geweigerd.
14. Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
15.Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden direct bij het entreemeubel te legitimeren en te vragen naar de dienstdoende manager. Art. 5:12 algemene wet bestuursrecht.
16.In ons bedrijf wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in de Jantjes Verjaardag geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

1. Minimum age is 18 years old. If in doubt you ID must be shown.
2. Our guests need to be well dressed. For example: No sportswear or -shoes; no Ripped, indecent or dirty clothing or an unkempt appearance.
3. From our visitors we expect a tolerant and positive attitude towards other guests who are present during club nights irrespective of race, culture, gender, sexual orientation, religion or age.
4. We reserve the right to refuse groups of more than 4 persons.
5. For specific theme-nights the special dress-code will be advertised in flyers, the press and on our website.
6. Drugs are strictly prohibited. It is not allowed to use, trade, buy or sell any sort of drugs in Jantjes Verjaardag. This ban will be monitored and strictly enforced. Violation of the above will result in a direct LOCAL BAN. In case of sale or distribution of drugs, the police will be notified.
7. It is strictly forbidden, to possess any kind of(in the broadest sense of the word) weapon in Jantjes Verjaardag. All weapons will be confiscated.
8. By entering the Jantjes Verjaardag you agree to submit to a security check. Entrance is only allowed after this check.
9. In all cases the orders of the staff must be obeyed.
10. Complaints should be reported immediately to the management.
11. The management does not accept any liability for personal injury and/ or loss or damage to possessions.
12. If it is too crowded inside the club or a special invitation is needed, we reserve the right to refuse admission.
13. In case of behavior that other visitors experience as annoying, threatening, intimidating or undesired you will get one warning. Repeated anti-social behavior will result in removal from the club. (and in a future ban).
14. At various places in Jantjes Verjaardag there are cameras. Anyone who’s visiting Jantjes Verjaardag, agrees in recording images during the night. When there are calamities the recorded images can be shown to third parties.
15. Each supervisor, special investigative officer or public officer is after entering required to legitimize and ask for the manager. Art. 5:12 general law.
16. In our company will be more than 85 dB (A) noise produced. The company accepts no liability for any adversity which may result might occur to your hearing. The location is therefore entirely at your own risk. Give your ears rest by occasionally finding a quiet space.

Wat is de minimum leeftijd om Jantjes Verjaardag te bezoeken?
De minimumleeftijd is 21 jaar, dit kan bij sommige speciale feesten afwijken, waarbij de organisator van het feest de leeftijd bepaalt.

Hoe kom ik op de gastenlijst?
De gastenlijst is een lijst waarop personeel van Jantjes Verjaardag een beperkt aantal gasten kan plaatsen. Ook werken bij met de Blackcard, met deze pas hoef je nooit in de rij te staan! Dit geldt voor de pashouder en deze mag 1 gast meenemen.

Kan ik online tickets bestellen?
Kijk voor online ticket mogelijkheden bij het kopje Tickets of kijk op www.easyticket.nl.

Wat is de dresscode?
Dresscodes zijn enigszins mode afhankelijk, maar voor elke soort clubnight of feest kan een andere dresscode gelden.
Tenzij het specifiek is vermeld, is de algemene dresscode trendy (zie ook Huisregels).

Wat is er vanavond te doen?
Kijk daarvoor in de agenda sectie.

Kan ik Jantjes Verjaardag afhuren?
Dat kan, kijk daarvoor in de daarvoor bestemde sectie bovenin deze pagina (Huur Jantjes Verjaardag).

Kan mij de toegang geweigerd worden?
Het management heeft altijd het recht je de toegang tot Jantjes Verjaardag te weigeren, op grond van verschillende redenen (zie ook Huisregels). Het heeft overigens weinig zin om hierover een discussie aan te gaan met de portiers van Jantjes
Verjaardag.

Is Jantjes Verjaardag open op maandag, dinsdag, woensdag en zondag?
Er worden naast de vaste openingsavonden in Jantjes Verjaardag regelmatig (besloten) feesten gegeven. Kijk voor data in onze agenda.